پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریSelection of Masoud Ahmadi’s New Poems - 2

  • مشاهده در قالب پی دی اف

گزينه یی از شعرهاي جدید مسعود احمدي

به انتخاب و ترجمه منصوره وحدتی احمدزاده

 

در صدايی داغ و خيس از عرق


همۀ تو را دارم

وسعت اين پنجره ها     ريخت و رنگ همين پائيز

قوارۀ ميز

شكل همين فنجان     حجم اين ليوان و مدادهای در آن

و اين خدا را

كه مثل خودت صداش مواج است

نگاهش گود     موهاش کمی بلند و لبخندش اندکی اریب

Selection of Masoud Ahmadi's New Poems

Translated By Mansoureh Vahdati Ahmadzadeh

 

In the hot sound and wet of sweat

 

I have all of you

The space of these windows

The feature and color of this very autumn

The figure of table

The shape of this very cup

Volume of this glass and the pencils in it

And this god

That his sound is wavy like himself

His look deep

His hair a little long and his smile a bit oblique


خاطراتی دارم

كه زنانی عاشق در آن ها قدم می زنند

به من سَر     به مردگان همه وقت و همه جا تَشر

 

تو را دارم

خودم     غروب ديروز

و اسمم را در صدايی داغ و خيس از عرق

كه از دست نمی روم     نمی روم تا آدم اول و آدمك آخر

 

تمام تو را دارم

همۀ هستی     شعوری شورمند و دستی

كه می توانند

چيزها را آن جور جا به جا كنند     آن طور تركيب

كه تو

سر از پا نشناسی     نشناسی معشوقی جز من

مهر 1387


I have some memories that

Amorous women often walk in them,

Call on me, 

Browbeat the death of everywhen and everywhere

 

I have you,

Myself,

Yesterday’s sunset,

And my name in the hot sound and wet of sweat,

That I lose not,

Go not to the first man and also to the last toy-man

 

I have all of you

All of existence

Passionate sense and a hand

That can shift the things in a manner

And compose them such

That you

Get overjoyed

Know not lover except me

 

قاب عكس

 

بيرون زديم

تا اواسط اتاق     تا ميان پرزغروب

 

درخت

هنوز آن جا بود

كنار تخت     جنب باران     نزديك رخت های وِلو

و هنوز     از قاب

صدای قلب فرشته ها می آمد     زمزمۀ ملايك     عطر خدا

 

افق

باز هم زرد بود     كمی كبود و اندكی نارنجی

كه اتاق تنها شد

باران جرجر     عكس دوباره رنگی

 

چه كسی

چای را دم كرد     كی چه وقت ميز را چيد

اين دمپايی ها كی جفت شدند     اين گلدان ها چه موقع پر از رازقی

و چه كسی

موی مرا مرتب كرد     گيسوی تو را شانه      و اين شمع ها را روشن

و روشن

چراغی را كه در آسمان پنجره است      دردو قدمی ما     پشت شاخه های بيد

مهر 1386

 

 

The Frame of Picture

 

We came out of frame

Up to the middle of the room

To midst of sunset pile

 

The tree

Still was there

By the bed

Beside the rain

Near spread cloths

And from the frame still was coming

The sound of angels' hearts

Angels' murmuring

Scent of God

 

The horizon

Again was yellow

A little livid

A bit orange

Which the room became alone,

The rain heavy,

The picture colorful again

 

Who made the tea?

When and who set the table?

When did these slippers join together,

These vases full of Arabian jasmine?

And who dressed my hair,

Combed your tresses,

And lit these candles,

Also lit,

The light is on the window sky,

At two step distance of us,

Behind willow branches?

 

افزودن نظر


کد امنیتی
بازخوانی

شما اینجا هستید ترجمه شعر به انگلیسی Translate to English : Selection of Masoud Ahmadi’s New Poems - 2