پسند من

پسند من در تاریخ 01 مهر 1392 به روز شد.

آن دیگریشعر تو

3 شعر از بکتاش آبتین

  • مشاهده در قالب پی دی اف

پیچیده‌گی

 

پیچیده است مرز

پیچیده است جغرافیا

جهان سومِ مظلوم، فقیر، خشن!

پیچیده است خودکشی دسته جمعی نهنگ‌ها در ساحل

ساده است اما

1 شعر از محمد آشور - 2

  • مشاهده در قالب پی دی اف

پادافراه

 

شعر تا کی می‌تواند؟

تا کی می‌شود مگر به‌خاطرش...؟

این‌که فقط شاعر باشی و نه هیچ چیزِ دیگر؟!

و خالیِ تمامِ لحظه‌ها را با شعر پُر کنی

شعر بنوشی

3 شعر از وحید آقاجانی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

گاهی

بدن به غایت رابطه که می‌رسد

دل می‌کند از انحنای دیگری

رباط به رباط

تلی از شایدها جا می‌ماند

1 شعر از ابوالفضل پاشا

  • مشاهده در قالب پی دی اف

از مثلث‌ها

 

از مثلث‌ها

بسیار بیچاره‌ترم وقتی که نمی‌دانم تالس

با من از مربع وتر

چه چیزی بیشتر از حجم معده‌ی گرسنگان

به کیف خود پنهان کرده است

1 شعر از مسیح رنجبر

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

قوقولی قو

پس چه می‌کنی؟

نصفِ صورتم خواب رفته است

از جایِ راه‌راهِ بالش

قوقولی قو

شما اینجا هستید شعر تو