پسند من

پسند من در تاریخ 01 مهر 1392 به روز شد.

آن دیگریشعر تو

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

3 شعر از بکتاش آبتین

  • PDF

پیچیده‌گی

 

پیچیده است مرز

پیچیده است جغرافیا

جهان سومِ مظلوم، فقیر، خشن!

پیچیده است خودکشی دسته جمعی نهنگ‌ها در ساحل

ساده است اما

1 شعر از محمد آشور - 2

  • PDF

پادافراه

 

شعر تا کی می‌تواند؟

تا کی می‌شود مگر به‌خاطرش...؟

این‌که فقط شاعر باشی و نه هیچ چیزِ دیگر؟!

و خالیِ تمامِ لحظه‌ها را با شعر پُر کنی

شعر بنوشی

3 شعر از وحید آقاجانی

  • PDF

1

 

گاهی

بدن به غایت رابطه که می‌رسد

دل می‌کند از انحنای دیگری

رباط به رباط

تلی از شایدها جا می‌ماند

1 شعر از ابوالفضل پاشا

  • PDF

از مثلث‌ها

 

از مثلث‌ها

بسیار بیچاره‌ترم وقتی که نمی‌دانم تالس

با من از مربع وتر

چه چیزی بیشتر از حجم معده‌ی گرسنگان

به کیف خود پنهان کرده است

1 شعر از مسیح رنجبر

  • PDF

1

 

قوقولی قو

پس چه می‌کنی؟

نصفِ صورتم خواب رفته است

از جایِ راه‌راهِ بالش

قوقولی قو

4 شعر از یزدان سلحشور

  • PDF

مشاوره‌های ترک اعتیاد

 

1

 

خیالی نیست!

کاغذی نیست!

نه گوزنی که بدود تا دورها

2 شعر از آفاق شوهانی

  • PDF

کلاهم به حسابت

 

کلاهم به حسابت زندگی می‌کند

رخت‌آویزم جابه‌جا هرگز

کلاهم توی کلاه کسی نمی‌روم

چند خرگوش پر بزنم ناگاه

کلاغْ‌پرِ من کوتاه

شما اینجا هستید شعر تو