پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریزنی بر درگاه

با آنان که در آغاز راهند

مجموعه شعر

چاپ اول بهار1360

گزیده یی از کتاب:

چشم انداز

من چشم انداز را نگاه می کنم

با چشمی گریان و چشمی خندان

 

در چشم گریان من

این تن عزیزی ست

که به دست گورکن زنده به گور می شود

و در چشم خندانم

این قرص آفتابیست

که از مغاک خاک سر بر می کند

 

آری

من چشم انداز را نگاه می کنم

با چشمی گریان و چشمی خندان

 

شما اینجا هستید کتاب : زنی بر درگاه