پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریحرف زیادی

عکس

مجموعه مصاحبه ها با مطبوعات

سال 1383

گزیده یی از کتاب:

حرف زیادی مجموعه گفت و گوهای گروهی از شاعران ، نویسندگان و روزنامه نگاران با مسعود احمدی شاعر است که بعضاً در مطبوعات به چاپ رسیده اند .

در این مصاحبه ها عمدتاً به مباحث روز و مورد مناقشه ای چون چند و چون کانون نویسندگان ایران ، ذهنیت غالب روشنفکران ما ، وضعیت فعلی تاریخی و شعر ما ، چگونگی ساختار ذهنی پاره ای از مدعیان پیشگامی و نوآوری عرصه ی شعر و شاعری امروز و دیروز و ... پرداخته شده است .

 

شما اینجا هستید کتاب : حرف زیادی