پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریعلیک بالصبر علی البنفسج

عکس

"برای بنفشه باید صبر کنی" و "دویدن در تنهایی"

ترجمه به عربی:

دکتر عبدالفتاح یوسف و دکتر نسرین شکیبی

انتشارات: افاق­عالمیه، مصر

شما اینجا هستید کتاب : علیک بالصبر علی البنفسج