پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریدویدن در تنهایی

davidan2

گزینه اشعار دو زبانه

به انتخاب و ترجمه منصوره وحدتی احمد زاده

چاپ اول بهار 1390

پس از چاپ دوم مجموعه شعر برای بنفشه باید صبر کنی که در بهار 1384 ممکن شد، بنا به اظهار ناشرین طرف قرارداد، دو مجموعه شعر و یک مجموعه مقاله این پژوهنده پس از ماه ها معطلی از اخذ مجوز بی نصیب ماندند.

حال پس از نزدیک 6 سال مجموعه دویدن در تنهایی که گزیده یی ست از دفاتر شعری و برخی سروده های سال های اخیر صاحب این قلم که مترجم گرامی سرکار خانم منصوره وحدتی احمدزاده زحمت انتخاب و ترجمه اشعار آن را برعهده داشته اند، به همت بانیان نشر افراز به نماشگاه کتاب تهران راه یافته است.اگرچه به قرار اطلاع این امر از پی حک و اصلاحاتی صورت پذیرفته اما به هیچ روی مقدار قدردانی و سپاس مرا از مترجم و ناشر نکاهیده است.

شما اینجا هستید کتاب : دویدن در تنهایی