پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگرییادداشتها

نوکيسگان و تخريب فرهنگ و زبان

  • مشاهده در قالب پی دی اف
Most Hit

مسعود احمدی

نفراتي از بخش تازه به دوران رسيدة طبقة متوسط و به ظاهر شهري ما به سايقة خودشيفتگي، آزمندي، جاه‌جويي، فرصت‌طلبي و... که از مختصات فرهنگ و اخلاق طبقاتي ايشانند، خود را در همة علوم و فنون نه‌تنها صاحب نظر و کارآمد که سرآمد مي‌دانند و به همين روي هيچ ابايي ندارند که فارغ از مصالح و منافع ملي و عمومي حتي با تشبث به شگردها و بده‌بستان‌هاي کاسبکارانه منصب و مرتبه‌يي را صاحب شوند که به هيچ وجه واجد صلاحيت‌هاي علمي، تخصصي و اخلاقي احراز آن جا و مقام نيستند.

عرصة ويرايش نيز از تهاجم اينان مصون نمانده است و بخشي از آن در تيول و زير سيطرة کساني‌ست که قادرند در پلک برهم‌زدني در حوزة فلسفه و منطق و اگر لازم باشد در حيطه منطق رياضي نيز از نخبگان و زبدگان گردند.

میدان خالی و شلنگ اندازی متوسط ها و زیر متوسط ها

  • مشاهده در قالب پی دی اف
Most Hit

مسعود احمدی

طبیعی ست که خرده پایانِ به غایت تنگ نظر و فرصت طلبی که در به انزوا راندن افراد ذی حق و ذی صلاح همة عرصه های فعالیت های شریف بشری این سرزمین نقشی تاریخی و تعیین کننده داشته اند، منقدین و منتقدین رفتار و کردار کاسبکارانه و سخیف خود را به انواع و انحاء گوناگون و به گمان خود باورپذیر و محکمه پسند مرعوب و سرکوب نمایند. و از این روش هاست پراکندن شایعه یی با این مضمون که چون اینان (منقدین و منتقدین) مورد توجه نبوده و نیستند، با افراد به زعم ایشان اصلح و ارجح دشمنی می ورزند. به راستی این شیوه مقابله با دیگران و دیگرتران جز از چپ راست کیشِ ابن الوقت دیروز و راست فرصت طلب امروز و پادوهای خانه زاد و دست پرورده اش از که و کدام جمع برمی آید؟

معاملات پایاپا و کسبة خرده پای عرصة فرهنگ و ادب

  • مشاهده در قالب پی دی اف
Most Hit

مسعود احمدی

چندی پیش آقای گروس عبدالملکیان برای شعرخوانی سفری به فرانسه داشتند و گویا بانی این امر خیر خانم روجا چمنکار بوده اند.

اینکه شاعران مجرب و بلند آوازه یی چون علی باباچاهی، هوشنگ چالنگی، هرمز علی پور و... که فارغ از کیفیت ارزشمند و تأثیرگذار پاره یی از آثارشان، تعداد کتب منتشره بعضی از آنان از عدد سال های عمر امثال جناب عبدالملکیان جوان برمی گذرد، تا به حال از این گونه مواهبِ مفروض محروم بوده اند، مبحث تازه یی نیست اما اگر به راستی بانوی یاد شده که سال گذشته کارنامه ادبی اش به جایزه شعر «دفتر شعر جوان» که نهادی دولتی ست و سال ها تحت زعامت و نظارت آقایان عبدالملکیان، در این گزینش و دعوت دخیل بوده اند، به جد اسف بار است که هنوز شأن و منزلت فرهنگ و ادب سرزمینی که شعر هنر ملی مردمان آن است، وجه المصالحه و معامله خرده پایان نوکیسه یی ست که بدون شک فردا و فرداها از مدعیان گریبان چاک عدالت طلبی و آزادی خواهی خواهند بود و از داعیه داران رشد و تعالی فرهنگ و ادب این جای از جهان.

جایزه و اعتبار آن

  • مشاهده در قالب پی دی اف

مسعود احمدی

چنانچه اهداء جایزه مبتنی و متکی بر انگیزه هایی والا چون ارتقاء کیفیت عرصه یی از فعالیت های سودمند انسانی نباشد، نتایج آن نقض غرض است و لاجرم زیانبار. به همین روی اعتبار هر جایزه فرهنگی و هنری یی نیز مربوط و منوط به جایگاه و مرتبة دوران آن در نزد صاحب نظران آن حوزه از فعالیت های شریف بشری ست. لذا چند به اصطلاح شعر در وبلاگی شخصی که مجموع آن ها از حد طرح هایی به غایت بی رمق و بی اندام فراتر نمی روند، یا چند شعر و چند نقد در حیطة ادبیات داستانی و چند مصاحبه که فقط فقر اندیشه و فقدان صلاحیت علمی و اخلاقی پرسنده و پاسخگو را برملا می نمایند، همچنین صرف تحصیلات دانشگاهی در محدوده ادبیات فارسی و حتی تصنیف و تألیف یکی دو دفتر شعر گیریم بایسته و برازنده، بر اعتبار هیأت داوران جایزه یی صحه نمی گذارند.

مرحلة گذار و کارکرد شعبده

  • مشاهده در قالب پی دی اف

مسعود احمدی

نگاه نو، شماره 92، زمستان 1390، ص 120

آنچه در سال جاری برخی از شاعران و ناشرین از سر لطف برایم ارسال داشته اند و یا خود فراهم آورده ام، 37 مجموعة شعری ست که اغلب را جوانان و میان سالان تألیف کرده اند و معدودی را پا به سن گذاردگان و سالمندان. چنانچه عدد آن دفترهای منتشره در نیمه دوم سال 1389 را نیز که نگارنده توفیق بهره مندی از آن ها را داشته است محسوب نماییم، این پژوهنده کم و بیش 55 کتاب را در اختیار داشته است. لذا این ارزیابی شتابزده به هیچ روی شامل همة دواوینی نخواهد بود که در ظرف زمانی یادشده به خواهندگان و خوانندگان شعر امروز این سرزمین ارایه شده اند.

گفتنی ست که ناشر کثیری از این مجموعه ها یکی دو بنگاه بوده اند و فارغ از هرگونه ارزشگذاری، گونه یی از شعر اقبال نشر بیش تری داشته است.

شما اینجا هستید یادداشت