پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگرییادداشتها

متولی ارجمند جایزه گلشیری و پرسش ها

  • مشاهده در قالب پی دی اف

مسعود احمدی

والاترینِ اهداف بنیان گذاران و متولیان صدیق و صمیم هر جایزه فرهنگی، تعالی موضوع و محمول بخشی از فعالیت های شریف و لاجرم سودمند انسانی، از جمله ماحصل تلاش در عرصه های علم، هنر و... است که مآلاً به رشد کیفی و علو درجات فرهنگیِ جامعه خواهد انجامید. لذا چنانچه هر یک از ملزومات پرداختن به این امر بالاخص امکان ارزیابی دادگرانة نتایج استعداد وسعی همة کوشندگان فی المثل در حیطة ادبیات داستانی نباشد، اقدام به بررسی و استنتاج از آن نقض غرض است و به غایت زیانبار.

این پژوهنده که خود را نیز وامدار تمامی تلاشگران عالم و مجرب پهنه های علم و ادب و هنر از جمله مترجم فاضل و توانا و متولی اصلی جایزة گلشیری سرکار خانم فرزانه طاهری می داند، آرزومند است که ایشان طرح پرسش های زیر را که ذهن بسیاری از اهالی خطة فرهنگ و ادب را به خود مشغول داشته اند، خیرخواهانه تلقی نموده و دست کم درخود و درخورشان اجتماعی و منزلت فرهنگی شان، پاسخی برای آن ها داشته باشند.

رودررو نه فقط با خانم چمنکار

  • مشاهده در قالب پی دی اف
Most Hit

مسعود احمدی

در خبرها آمده است که خانم روجا چمنکار برندة جایزة «دفتر شعر جوان» شده اند و لابد به این موهبت که نصیب هر جوانی نمی شود و نخواهد شد، مباهات می کنند.

نامبرده کم و بیش بنده را می شناسند و می دانند که نه فقط به خاطر نجابت جبلی شان که به دلیل دلبستگی و امیدی که همواره به نسل جوان داشته ام، در اندازة درخور و به حد بضاعت و امکان در تأیید و نشر اشعار مشارالیها کوتاهی نکرده ام. لذا چنانچه ایشان را همانند بسیاری از شاعران هموطن و جوان تحت پوشش «دفتر شعر جوان»، شاعری متدین و متشرع و یا موافق و جانبدار وضعیت موجود می شناختم و می دانستم، به هیچ روی بر ایشان خرده نمی گرفتم.

حاشیه سازان یا حاشیه پردازان؟

  • مشاهده در قالب پی دی اف

مسعود احمدی

روی سخن این یادداشت با آن کسانی ست که ادعاهای مساوات طلبانه و آزادی خواهانه شان گوش فلک را کر می کند و همانند تمامی خرده پایانِ تنگ نظر، آزمند و ابن الوقت از کوچک ترین امکانی چشم نمی پوشند و لاجرم واعظ بلامتعظ اند و شریک دزد و رفیق قافله. و هم با دوستان و رفقای هم جنس و جنم ایشان است که از منقدین و منتقدینِ این کردارهای سخیف به جد می خواهند که دم فرو بندند.

اسف بار است که عده یی همة هم و غم خود را بر این نهاده اند تا بی توجه به ماهیت و معنای «حاشیه ساز» و «حاشیه پرداز» هر منقد و منتقدِ هم مسلکان، رفقا و دوستان خود را وادار به سکوت نمایند. و اسف بارتر اینکه اغلب اینان از مدعیان پر و پا قرص آزادی عقیده، افکار، سلایق و بیان اند و خواه ناخواه متظاهر به جانبداری از نقد و نقادی و گفت وگو.

نشر چشمه، کاری کارستان و محیرالعقول

  • مشاهده در قالب پی دی اف

مسعود احمدی

فهرست اسامی برندگان مرحلة اول جایزه گُلشیری از بابتی تحسین برانگیز است و از جهتی اعجاب آور.

تحسین برانگیز از این بابت است که برخلاف ده ها ناشر کوچک و بزرگ و علی رغم همة مضایق موجود و محاط بر حوزة چاپ و نشر کتاب، ناشری توانسته آن قدر مجموعه داستان و داستان بلند و رمان منتشر نماید تا از میان آن ها 13 اثر که بیش از 50% برندگان مرحلة اول جایزه مذکور است، را تشکیل دهند.

شگفت آور از این جهت است که ناشری به مدد مدیریتی ویژه نتیجه یی چنین نادر کسب می نماید.

به هر حال، بایسته است که برای بنیان گذاران هوشمند، مدیران مدبر، بالاخص کارگزاران کارآزمودة این بنگاه آرزوی توفیق روزافزون داشته باشیم و لاغیر.

تهران- شهرزیبا

19 دی 1390

مَضحَکه یی به نام گروه هواداران

  • مشاهده در قالب پی دی اف
Most Hit

مسعود احمدی

با اینکه حال، حوصله و وقت لازم را ندارم، باید بنویسم و به زودی هم بنویسم تا نشان دهم که چرا و چگونه حتی از میان لایه های فرودست طبقه یا شبه طبقة متوسط اروپا و آمریکا که کسبة خرده پا، کارمندان و روحانیون و سپاهیان جزء را نیز شامل می شود، علی رغم ویژگی های فرهنگی و اخلاقی یی چون خودشیفتگی، خرده نگری، تنگ نظری، حرص و آز، منش های کاسبکارانه، فرصت طلبی و... این طبقه، علما و هنرمندان و بالاخص شاعرانی زبده و بعضاً بسیار بزرگ برخاستند که خواه ناخواه رو در روی مرده ریگ فرهنگی پدران خود ایستادند و چرا و چگونه است که در این برهه از مرحلة گذار تاریخی ما که گویا طبقه متوسط شهری رو به انسجام و کمال دارد، فرزندان کارورزان خرده پای در همان صنوف و لاجرم متعلق به همان شبه طبقه، به سایقه همان خصوصیات فرهنگی و اخلاقی یاد شده، در دغا و دغل گوی سبقت را از پدران و برادران به غایت کاسبکار و ابن الوقت خود ربوده اند.

شما اینجا هستید یادداشت