پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریشعر تو

3 شعر از علیرضا آبیز - 4

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

ای‌کاش بره‌ای داشتم

این علف‌ها را که بین سنگ‌های ایستگاه روییده می‌چیدم

بره‌ام به سویم می‌دوید

دست‌ام را بو می‌کرد

علف را می‌خورد

2 شعر از محمد آشور

  • مشاهده در قالب پی دی اف

اشاره به هر آن

 

ﻭقتی ﺗﻮ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺎیی اﺷﺎﺭﻩ می‌کنی ﭼﻪ ﺩﻭﺭ اﺳﺖ

نفس ﺗﻨﮓ میﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺪﻭاﻧﻢ ﺁﻥ ﺑﺎﻻ

و ﺗﺎ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺟﺎی ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ

ﻗﻮیی ﮔﺮﺩﻥ میﻛﺸﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ

و ﺩُﺭﻧﺎ ﺩُﺭﻧﺎ ﺑﻪ ﻛﻮﭺ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮمی‌اﻧﺪﻳﺸﺪ

3 شعر از رضا چایچی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

گل نرگس

 

عطرش را باد غارت می‌کند

در بند است

اسیر تصویر خود

بر آب

2 شعر از شوکا حسینی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

هذیان

 

پنجره با لولایی معجزه بود

دیوار انعقاد سایه را معکوس می‌کرد

سقف شایعه شد از لبی که «این زخمی است»

حالا کهمسدود می‌کننداز مجاری این مجرا

دو یا سه نمی‌دانم چند تا را

1 شعر از بهاره رضایی - 2

  • مشاهده در قالب پی دی اف

در اِمتدادِ شب

 

برف بارانی

گُر گرفته

تویِ صِدام

از رابعه به بعد

تنها مجاور شب شدم

شما اینجا هستید شعر تو