پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریترجمه شعر به انگلیسی

Selection of Masoud Ahmadi’s New Poems - 5

  • مشاهده در قالب پی دی اف

Selection of Masoud Ahmadi’s New Poems

Translated By Mansoureh Vahdati Ahmadzadeh

 

Running away from death     toward eternity

 

For me

one road is enough

the trees on both side of it     drizzle

and the warmth of your hand on my arm on my shoulder

گزينه‌یی از شعرهاي جدید مسعود احمدي

به انتخاب و ترجمه منصوره وحدتی احمدزاده

 

پشت به مرگ دویدن     رو به جاودانگی

 

برای من

یک جاده بس است

درختان دو جانب آن     نم نم باران

و گرمای دست تو بر بازو     بر شانه‌ام

 

Selection of Masoud Ahmadi’s New Poems - 4

  • مشاهده در قالب پی دی اف

Selection of Masoud Ahmadi’s New Poems

Translated By Mansoureh Vahdati Ahmadzadeh


Tree and Coffin


At factory

they get timber     board

not for school furniture

park benches

shelves of books     and so forth

or for the shelter

at forest     coast and     anywhere

گزينه‌یی از شعرهاي جدید مسعود احمدي

به انتخاب و ترجمه منصوره وحدتی احمدزاده

 

درخت و تابوت


در کارخانه

الوار می‌شوند     تخته

نه برای میز و صندلی مدرسه

نیمکت پارک     قفسه‌ی کتاب و هر چه از این دست

یا برای سر پناهی

در جنگل     ساحل     و هر کجای دیگر

Selection of Masoud Ahmadi’s New Poems - 3

  • مشاهده در قالب پی دی اف

Selection of Masoud Ahmadi’s New Poems

Translated By Mansoureh Vahdati Ahmadzadeh


Possibility of your coming


I lack nothing

I have myself

Ten o’clock of the twelfth day of this very fall

Table

 

گزينه یی از شعرهاي جدید مسعود احمدي

به انتخاب و ترجمه منصوره وحدتی احمدزاده

 

احتمال آمدنِ تو


هيچ كم ندارم

خودم را دارم     ساعت ده دوازدهمين روز از همين پائيز

ميز

Selection of Masoud Ahmadi’s New Poems - 2

  • مشاهده در قالب پی دی اف

گزينه یی از شعرهاي جدید مسعود احمدي

به انتخاب و ترجمه منصوره وحدتی احمدزاده

 

در صدايی داغ و خيس از عرق


همۀ تو را دارم

وسعت اين پنجره ها     ريخت و رنگ همين پائيز

قوارۀ ميز

شكل همين فنجان     حجم اين ليوان و مدادهای در آن

و اين خدا را

كه مثل خودت صداش مواج است

نگاهش گود     موهاش کمی بلند و لبخندش اندکی اریب

Selection of Masoud Ahmadi's New Poems

Translated By Mansoureh Vahdati Ahmadzadeh

 

In the hot sound and wet of sweat

 

I have all of you

The space of these windows

The feature and color of this very autumn

The figure of table

The shape of this very cup

Volume of this glass and the pencils in it

And this god

That his sound is wavy like himself

His look deep

His hair a little long and his smile a bit oblique

Selection of Masoud Ahmadi’s New Poems - 1

  • مشاهده در قالب پی دی اف

Selection of Masoud Ahmadi’s New Poems

Translated By Alireza Hassani (Abiz)

 

This Craving and this Me

 

This butterfly

Where     did it come from?

How, so amberish, when     did it sit on the cup handle

When     on the strap of your underwear

And where on your smile

Did I become so clumsy

On what part of your voice

Did I lose myself?

گزينه‌یی از شعرهاي جدید مسعود احمدي

به انتخاب و ترجمه علیرضا حسنی (آبیز)

 

اين خواستن و اين من

 

اين پروانه

از كجا پيدا شد     چه‌طور اين‌طور كهربايی

كی

بر دستۀ فنجان نشست     چه‌وقت بر ركاب زيرپوش تو

و من

در كجای از لبخندت بی‌دست و پا شدم     در چه جای از صدات ولو؟

Selection of Masoud Ahmadi’s Poems - 2

  • مشاهده در قالب پی دی اف

Sellection of Masoud Ahmadi’s Poems

Translated By Mansoureh Vahdati Ahmadzadeh

 

The Bench


In the garden of my city

the bench is waiting seriously in the rain

breathing an aloud sigh from its heart

 

A passerby comes from afar

dumb and unknown

his feature in the rain

گزينه یی از شعرهاي مسعود احمدي

به انتخاب و ترجمه منصوره وحدتي احمدزاده

 

نیمکت


نیمکت در باغ شهر من

زیر باران همچنان در انتظاری سخت

می کشد آهی بلند از دل

 

عابری از دور می آید

گنگ و نامعلوم شکلی پوده در باران

Selection of Masoud Ahmadi’s Poems - 1

  • مشاهده در قالب پی دی اف

دویدن در تنهايي                                                                                                                          Running in Loneliness

گزينه­ یی از شعرهاي مسعود احمدي                                                                 Sellection of Masoud Ahmadi's Poems

به انتخاب و ترجمه منصوره وحدتي احمدزاده                                       Translated By Mansoureh Vahdati Ahmadzadeh

 

 

...I was an Angel and

 

Should I bring in geraniums? 

It is fit not at all   

neither this rain with corpses in bus 

nor this crow with cadavers in taxi

the pavement also is vomiting as street

from stink of many corpses

hollow passers-by

the cherubim that sell cigarette, sock, scarf, belt, cup

the angels that beg or using make-up

and stand at two step of crossroads

look over this one

she has both mobile and pimp

and now going to visit the next one

شما اینجا هستید شعر من : ترجمه شعر : ترجمه شعر به انگلیسی