2 شعر از شهین خسروی‌نژاد (اُرا) - 2

1

 

خدای دریچه‌ها

که در دیوارهای دیوارها پنهانی

بامن مهربان باش!

با من که در فشردگیِ سختِ دیوارهای تودرتو

مجهول تو را می‌بینم

مجهول تو

به شکل همه کس،

به شکل همه چیزـ

                         ستم همۀ معلوم‌های بی‌تو بر پلک

 

خدای دریچه‌ها

با من باش!

 

 

2

 

که می‌نویسمشان

 

کُشتۀ پرندگیِتانم     صبح‌ها

گنجشک‌ها     قمری‌ها     نمی‌دانم‌ها

مُردۀ پریدنمم از موت

های چرخ‌زدۀ پنجره با هوهو

درد می‌گیرد ارتعاش پرده     درد می‌گیرد نای

 

لطیف تویی که از دهانت می‌بلعم شعر

ریسه‌های کیهانی از ناگهانیِ خودکار

تا بالای آرنج

روی دامنم پام

بی تاو، لو دهنده لول

صبح‌ها

در حین ارتکاب